Prohlášení o ochraně soukromí

Tyto stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly právní předpisy České republiky, a jsou určeny pro použití pouze pro obyvatele České republiky. Pokud k této stránce přistupujete z jiného státu, činíte tak na Vaše vlastní nebezpečí a odpovědnost.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

Tato webová stránka byla vytvořena, aby poskytovala uživatelům pouze informace o službách a produktech společnosti IPSEN. IPSEN vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizovala tuto webovou stránku, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb.

Užití stránky je vždy na vlastní riziko uživatele. IPSEN nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

IPSEN nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

INFORMACE O PÉČI O ZDRAVÍ

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje o péči o zdraví na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a IPSEN neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Podrobná lékařská doporučení by měla být vždy vyhledána od kvalifikovaného lékařského odborníka.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky a jejich obsah jsou vlastnictvím IPSEN nebo jsou jí kontrolovány a jsou chráněny právními předpisy týkajícími se práva autorského. Informace, včetně textu, obrázků, audio a video souborů, si na Stránkách můžete prohlížet a můžete si je stahovat pro své vlastní nekomerční použití. Žádné úpravy nebo další rozmnožování Stránek a jejich obsahu nejsou dovoleny. Je zakázáno distribuovat, upravovat, přenášet, opětovně používat nebo opětovně vyvěšovat Stránky nebo jejich obsah. IPSEN neručí za to, že používáním informací uvedených na Stránkách nedochází k porušení práva třetích stran. Ke Stránkám ani k jejich obsahu či jeho části není tímto udělena žádná licence ani jiné právo, s výjimkou oprávnění uvedeného výše.

Ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a obchodní úpravy uvedené na Stránkách jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Jakékoli jejich využití bez předchozího písemného souhlasu IPSEN je zakázáno. K ochranným známkám, značkám služeb, obchodním názvům a obchodním úpravám není tímto udělena žádná licence ani jiné právo.

Omezení odpovědnosti

Stránky a jejich obsah se poskytují „tak jak jsou“. IPSEN se snaží o to, aby Stránky a jejich obsah byly stále pravdivé a aktuální. Neposkytuje však žádnou záruku ohledně správnosti nebo úplnosti informací obsažných na Stránkách.

IPSEN neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich úplnosti, správnosti, přístupnosti a použitelnosti pro konkrétní účel. IPSEN neposkytuje žádnou záruku, že Stránky neobsahují viry ani jiné kódy, které by mohly mít škodlivé vlastnosti. IPSEN ani jiná osoba podílející se na tvorbě nebo hostování Stránek, nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s přístupem ke Stránkám nebo jejich obsahu, jejich užíváním nebo nemožností je užívat.

Rozhodné právo a jurisdikce

Veškeré případné nároky týkající se Stránek a jejich obsahu se řídí právním řádem České republiky. Používáním Stránek souhlasíte s výhradní jurisdikcí českých soudů.

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:

  1. budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiálu. Musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu, a
  2. budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat. Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.

Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím IPSEN nebo skupiny společností IPSEN nebo jiné třetí strany.

Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům IPSEN nebo skupiny společností IPSEN nebo jakékoliv třetí strany.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou IPSEN. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.

IPSEN nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

IPSEN nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit viry své vlastní systémy.

Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Využití informací

Komunikace od uživatelů (jiná než osobní údaje nebo informace o zdraví, které podléhají Prohlášení o ochraně soukromí) je považována za nedůvěrnou a nepodléhající vlastnickým právům a IPSEN může takové informace, včetně jejich reprodukování a zveřejňování atd., užít pro jakékoliv účely, včetně účelů obchodních.

Změny

Tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny a uživatelé by tedy měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.